"Kultura tradycji, tradycje kultury"

Kultura tradycji, tradycje kultury
Kultura tradic, tradice kultury

Beneficjent:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
Partnerzy projektu:
Společenský dům Jilm příspěvková organizace (Jilemnice)
Nr rejestracyjny projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003124
Rzeczowa realizacja projektu:
01.06.2022 - 31.12.2023
Wartość projektu JCK:
127 626 €
Dofinansowanie z EFRR:
108 482 €
Nazwa osi w ramach której realizowany jest projekt:
Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia


Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej na czesko-polskim pograniczu.
Powstaną 2 nowe produkty turystyczne: 1. Tradycyjne imprezy w Jeleniej Górze i Jilemnicach
jako atrakcja dla turystów i 2. Architektura miejska i detale architektoniczne, to produkt, który
można zaadaptować na potrzeby dowolnego miasta. Produkty te będą wspierane przez
odpowiednią promocję w mediach. W przypadku pierwszego produktu, partnerzy projektu
częściowo nauczyli się go od miast takich jak Wrocław czy Drezno, gdzie np. jarmarki
bożonarodzeniowe przyciągają wielu turystów. Chcą wzbogacić swoje imprezy o pokazy
tradycyjnych rzemiosł, szczególnie tych wykorzystywanych w architekturze. W ten sposób oba
produkty zostaną połączone, a osoby, które podczas imprez zapoznają się z technologią danego
rzemiosła, będą mogły zobaczyć jej praktyczne zastosowanie w samym mieście. Chcemy
nauczyć zwiedzających doceniać pracę rzemieślników i dostrzegać coś interesującego w
pozornie zwykłych przedmiotach. Zmotywuje to turystów do dłuższego pobytu i zwiedzania
miejsc, które nie są oferowane w ogólnodostępnych przewodnikach. Projekt ma również na celu
wydłużenie sezonu turystycznego w regionie. Działania w ramach projektu będą realizowane
przez cały rok, również poza głównym sezonem turystycznym i będą motywować
odwiedzających do wielodniowych i wielokrotnych pobytów. Projekt ma również na celu poprawę

wykorzystania turystycznego niematerialnego dziedzictwa kulturowego, historycznych technik
wytwarzania rękodzieła. Wreszcie, co nie mniej ważne, celem projektu przekierowanie prądu
turystów z najbardziej eksponowanych części regionu, zwłaszcza partii szczytowych gór, gdzie
są oni niebezpieczni dla regionu i jego przyrody, i przekierowanie ich na tereny podgórskie, gdzie
ich obecność jest pożądana, ponieważ przyczyni się do rozwoju regionu.

Projekt „Kultura tradycji, tradycje kultury” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

"Osobno ale wciąż razem"
"Dialogi"