Komunikaty administracyjne

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE W JELENIOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE W JELENIOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY

§ 1.
Ogólne pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie:

1. JCK – Jeleniogórskie Centrum Kultury z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60.
2. Wydarzenie własne – koncert, spektakl, seans lub inna biletowana impreza kulturalna organizowana przez JCK.
3. Dyrektor – Dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury lub osoba go zastępująca.
4. Kupujący – klient, nabywca.
5. Bilet wstępu – bilet, karnet na wydarzenie własne.
6. Faktura – faktura sprzedaży.
7. Osoba kontrolująca – upoważniony przez JCK pracownik, sprawdzający bilety przed rozpoczęciem wydarzenia.


§ 2.
Sprzedaż biletów wstępu w kasie JCK:

1. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się w kasie JCK w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 13.00-18.00 (za wyjątkiem okresu wakacji) oraz dwie godziny przed każdym wydarzeniem.
2. Informacja o zmianach czasu pracy kasy zamieszczana jest na stronie internetowej JCK. 
3. Formą płatności za bilety wstępu kupowane w kasie jest gotówka, karta płatnicza, płatność mobilna BLIK oraz voucher. 
4. Płatność kartą niepodpisaną przez właściciela karty jest niemożliwa.
5. Ceny biletów wstępu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Faktury wystawiane są na żądanie Kupującego. Kupujący musi zgłosić żądanie wystawienia faktury w momencie zakupu biletów wstępu. 
7. Bilety wstępu sprzedawane są w kasie JCK. Sprzedaż nie może odbywać się w innych miejscach i formach (np. przekazanie w tzw. komis). Osobami uprawnionymi do sprzedaży biletów są pracownicy JCK.


§ 3.
Sprzedaż internetowa biletów wstępu.

1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego w ciągu 30 minut od dokonania zamówienia. Zapłata niepotwierdzona  przez bank Kupującego powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
3. Płatności za bilety obsługiwane są za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Kanclerska 15.  Sposób płatności określa regulamin systemu PayPro S.A, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
4. Ceny biletów wstępu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.


Zgodnie ze zmianami art. 106b ust. 5–7, art. 109a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 oraz art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1520, gdy opcja ta nie jest zaznaczona sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia kupującemu faktury VAT.


7. JCK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych (niepełnych) lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
8. JCK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu wstępu najpóźniej do 2 godzin przed godziną rozpoczęcia wydarzenia. JCK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.
10. Brak możliwości zakupu biletu wstępu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie JCK.
11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
12. Każda osoba kupująca bilet online otrzyma bilet wstępu drogą elektroniczną, który można samodzielnie wydrukować lub zapisać na urządzeniu elektronicznym i okazać na ekranie telefonu/komputera/tabletu osobie kontrolującej/wpuszczającej na dane wydarzenie.
13. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.


§ 4.
Zwroty

1. Bilety podlegają zwrotowi w przypadku odwołania Wydarzenia.
2. Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie z przyczyn będących następstwem działania siły wyższej lub jakichkolwiek innych przyczyn będących poza kontrolą Organizatora.
3. Zwrot pieniędzy za bilety wstępu dokonywany jest w takiej samej formie w jakiej został zakupiony bilet (gotówka, zwrot na kartę płatniczą, przelew na rachunek bankowy).
4. Zwrot pieniędzy w formie gotówki jest możliwy, po uprzednim poinformowaniu kasy JCK - co najmniej 2 dni wcześniej, o zamiarze odbioru gotówki w danym dniu.
5. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety wstępu, w przypadku wystawienia faktury, jest możliwy wyłącznie po potwierdzeniu odebrania faktury korygującej przez osobę zwracającą bilety wstępu.
6. Opłata za niewykorzystane bilety nie podlega zwrotowi.

§ 5.
Bezpłatne bilety (wejściówki) wstępu na wydarzenia organizowane w JCK:

1. Dyrektor JCK może udostępnić dowolną pulę biletów wstępu bezpłatnych na wybrane wydarzenia.
2. Jedna osoba może otrzymać do 2 bezpłatnych biletów wstępu.

§ 6.
JCK zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.

§ 7.
Reklamacje

1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczącą usługi zakupu biletów oraz jakości usług świadczonych przez JCK w ciągu 2 dni kalendarzowych od terminu wydarzenia.
2. Reklamację można składać pisemnie w sekretariacie JCK w godzinach jego pracy lub drogą elektroniczną na adres jck@jck.pl.
3. W reklamacji kupujący powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać numer zamówienia/numer paragonu, faktury oraz przyczynę reklamacji, przy czym JCK nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie reklamacji, w szczególności za podanie przez kupującego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
4. JCK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej 
w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego.
5. Reklamacja będzie rozpatrywana przez JCK w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie reklamacji JCK poinformuje drogą elektroniczną lub na adres wskazany w reklamacji.


§ 8.
Dodatkowe warunki udziału w wydarzeniach kulturalnych:

1. Bilet wstępu uszkodzony, kserowany, skanowany, przerabiany, zniszczony, nie pozwalający na weryfikację, identyfikację danych – będzie uznany za nieważny.
2. Osoby spóźnione na wydarzenie będą mogły zająć miejsca dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w wydarzeniu. Wcześniejsze wejście na wydarzenie jest możliwe tylko za zgodą pracownika JCK.
3. W trakcie trwania wydarzenia należy posiadać przy sobie bilet wstępu.
4. JCK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
5. JCK nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane przez inne podmioty na terenie i w budynku JCK.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.jck.pl
7. Informacje na temat repertuaru, cennika, czasu pracy kasy i inne, dostępne są na stronie www.jck.pl .
8. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor JCK.