Rekrutacja na stanowiska DOZORCÓW w JCK!

Jeleniogórskim Centrum Kultury poszukuje pracowników na stanowisko

Dozorcy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • dozór obiektów JCK przy ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze,
 • podgląd kamer monitoringu,
 • podstawowe prace porządkowe na terenie Centrum,
 • incydentalna obsługa szatni,
 • przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

 

OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie zasadnicze plus dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
 • zatrudnienie na umowę o pracę na ¾ etatu,
 • stabilne zatrudnienie w instytucji publicznej,
 • miłą i koleżeńską atmosferę w zespole,
 • stałe miesięczne wynagrodzenie wypłacane terminowo.

OCZEKUJEMY:

 • Niekaralności,
 • Punktualności,
 • Odpowiedzialnego traktowanie powierzonych obowiązków,
 • Komunikatywności,
 • Umiejętności pracy zespołowej i pozytywnego nastawienia do wykonywanej pracy.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • CV.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

CV prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres jck@jck.pl (z tytułem wiadomości „PRACA”) lub w wersji papierowej na adres: Jeleniogórskie Centrum Kultury (sekretariat) ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.


Na zgłoszenia czekamy do: 09.12.2022

WARUNKI PRACY

 • Praca zmianowa wykonywana w porze dziennej i nocnej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko dozorcy wyposażone w biurko z podglądem monitoringu
 • Miejsce wykonywania pracy: Budynek przy ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze
 • Budynek 4-kondygnacyjny podpiwniczony (brak windy)
 • Budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE.L.04.05.2016), dalej „RODO”,

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
 2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy.
 3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest: Laura Uganica - e-mail iodo.jck@gmail.com
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w JCK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Warsztaty dla instrumentalistów / 20.12.2019
W związku z organizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Kultury oraz  Pro Kulturu w Trutnovie w Czechach  WARSZTATÓW INSTRUMENTALNYCH w dniu 20 grudnia 2019 roku w  czeskim TRUTNOVIE - zwracamy się z prośbą o nadsyłanie ZGŁOSZEŃ. JEŚLI GRASZ NA INSTRUMENCIE, CHCESZ SIĘ REALIZOWAĆ, POZNAWAĆ NOWE BRZMIENIA - PLANUJESZ W PRZYSZŁOŚCI  GRAĆ JAZZ  jak Marek Napiórkowski czy Maciej Obara - ZGŁOŚ SIĘ
7 DOLNOŚLĄSKI KONKURS FOTOGRAFII MOBILNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 16 LAT
Celem konkursu jest zaprezentowanie wrażliwości dzieci i młodzieży, ich sposobu postrzegania i reakcji na zmienną rzeczywistość. Poprzez wizualne zapisy przedstawienie tego co porusza ich zmysły, buduje codzienność lub tworzy niezwykłość.