Rusza kolejna - siódma już edycja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży - OBOK MNIE

Szanowni Państwo!

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży "Obok Mnie" zostatało przełożone na październik 2022 ze względu na małą ilość zgłoszeń do konkursu. Już niebawem ukażą się informacje o nowych terminach nadsyłania prac.
Wszystkie nadesłane zgłoszenia oczywiście zachowują ważność.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: tomasz.mielech@poczta.fm


Rusza kolejna - siódma już edycja konkursu fotograficznego

dla dzieci i młodzieży - OBOK MNIE. 

Zapraszamy do udziału!

7 DOLNOŚLĄSKI KONKURS FOTOGRAFII MOBILNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 16 LAT
 
Celem konkursu jest zaprezentowanie wrażliwości dzieci i młodzieży, ich sposobu postrzegania i reakcji na zmienną rzeczywistość. Poprzez wizualne zapisy przedstawienie tego co porusza ich zmysły, buduje codzienność lub tworzy niezwykłość. W czasach dostępności i łatwości fotograficznej rejestracji tego, co jest „obok” za pomocą choćby telefonów komórkowych, mamy możliwość obejrzenia świata z perspektywy bardzo młodego człowieka. Poznania jego sposobu widzenia, budowania obrazu i tego, co go  najbardziej interesuje we własnym środowisku. Jest to również znakomita okazja dla samych uczestników do poznania się, przez wspólne zainteresowania i sposób patrzenia na to co ich otacza. Tematyka zdjęć jest dowolna. Wydaje się jednak, że aktualna sytuacja w naszym kraju, napływ niespodziewanych gości potrzebujących pomocy i reakcji na ludzką krzywdę powoduje zmianę naszej hierarchii ważności. Dostrzegamy nowe problemy, widzimy dramat naszych sąsiadów, czujemy narastający niepokój o losy bliskiej i dalszej społeczności oraz potrzebę wspierania osób dotkniętych wojną. To trudne dla wszystkich doświadczenie może być ważnym tematem fotografii. Zachęcamy do wykonywania fotograficznych notatek, komentarzy, relacji z zaistniałych sytuacji i subiektywnych artystycznych opinii. Fotografowanie jest szansą na odreagowanie tego dramatycznego czasu i sposobem komunikacji dlatego, w miarę możliwości, zapraszamy do tego również ukraińskie dzieci i młodzież. Każdy temat może być pretekstem do powstania wizualnych opowieści, czy impresji które będą śladem doświadczania obecnej codzienności i walki o przetrwanie lepszego świata. Zadaniem Konkursu jest także wyłonienie spośród uczestników osób szczególnie utalentowanych o dużej świadomości fotograficznego obrazu. Efektem tego będzie wystawa dostępna w Jeleniogórski Centrum Kultury.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne: tutaj 


Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Obok Mnie” jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. Patronat nad projektem objęła Zofia Czernow posłanka na Sejm RP.


Podmiotem odpowiedzialnym za publikowanie materiałów informacyjnych w internecie i wsparcie merytoryczne przy wyborze zdjęć jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii.


 

Regulamin konkursu i warunki uczestnictwa


1    Nadesłanie DO PIĘCIU ZDJĘĆ o dowolnej tematyce w formie elektronicznej do dnia 
15.05.2022 r. na adres konkurs.obokmnie@gmail.com oraz podanie zwrotnego adresu mailowego autora.

2    Do maila ze zdjęciami należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia pobraną ze strony organizatora konkursu: www.jck.pl.
3    Każde zdjęcie musi mieć w nazwie pliku imię i nazwisko autora, jego wiek oraz tytuł według wzoru:
imię_nazwisko_wiek _tytuł
Fotografie muszą mieć rozmiar MINIMUM 1500 pikseli (dłuższy bok).
Fotografie muszą być wykonane urządzeniem mobilnym: smartfonem, tabletem, dronem, kamerą sportową. 
4    Jury powołane przez Organizatorów podda selekcji nadesłane prace i zakwalifikuje wybrane zdjęcia.
5    Zakwalifikowane zdjęcia do wystawy zostaną opublikowane na facebookowym fanpage'u konkursu OBOK MNIE.
6    O zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu decyduje data wpływu zdjęć oraz karty zgłoszenia.
7    Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury www.jck.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać kontaktując się przez adres email: stowarzyszenie.jsf@gmail.com.
8    Do konkursu można zgłaszać zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty.
9    Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.
10    Uczestnicy mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów, po wypełnieniu karty zgłoszenia.
11    Zgłoszenia do konkursu może dokonać autor zdjęć lub osoba zgłaszająca uczestnika – opiekun (rodzic, nauczyciel).
12     W przypadku zdjęć portretowych niezbędna jest ustna zgoda osoby fotografowanej lub w przypadku osoby niepełnoletniej - jej rodzica / opiekuna.
13    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
14    Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko pięć zdjęć.  
15    Przekazane do Jeleniogórskiego Centrum Kultury zdjęcia zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej w galerii „Pod Brązowym Jeleniem” JCK oraz w galerii internetowej „Galeria w Tle” Książnicy Karkonoskiej.
16    Ogłoszenie wyników konkursu, laureatów nagród oraz autorów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie podane drogą mailową oraz na stronie Jeleniogórskiego Centrum Kultury, facebooku Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii oraz Książnicy Karkonoskiej do dnia 25.05.2022 r. 
17    Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Nagrody

Laureatów konkursu wyłoni jury powołane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jury przyzna nagrody książkowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. Nagrodą dla autorów prac zakwalifikowanych przez jury będzie udział w wystawie pokonkursowej w galerii „Pod Brązowym Jeleniem” Jeleniogórskiego Centrum Kultury, wystawie prezentowanej w internetowej „Galerii w Tle” w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze oraz wydanym przez organizatora katalogu.
Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 11.06.2022  r. (w przypadku zmiany terminu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą e-mailową). Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy będą zaprezentowane w „Galerii pod Brązowym Jeleniem” Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć

Uczestnik zgłaszając zdjęcia do konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na następujących polach eksploatacji:
a.    utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b.    rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury oraz na stronach internetowych: Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii oraz Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
c.    publiczne wystawianie,
d.    publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i celach marketingowych organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z roku 2002, Dz.U. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.


Postanowienia końcowe

1.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej organizatora konkursu. 
2.    Organizatorowi przysługuje prawo do przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 30 zdjęć spełniających wymogi formalne.
3.    Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.
4.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystąpienia do uczestników konkursu o dostarczenie oryginalnych zdjęć w celu zweryfikowania danych exif.


 
 

 

Piotr Bałtroczyk Stand Up | 12-13.03.2020
Piotr Bałtroczyk wraca do Jeleniej Góry! Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczykowi, od czasu Waszego ostatniego spotkania z nim.
Koncert: Pablopavo i Ludziki / 16.11.2019
Pablopavo nawija, nieco śpiewa i okazjonalnie gra na gitarze w różnych zespołach. Również komponuje i pisze teksty. Książkę też napisał. A już 16 listopada przyjedzie do nas z Ludzikami i zagra w Sali Widowiskowej JCK!