Pracuj w JCK!

Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Specjalista ds. programowania działalności podstawowej
i organizacji imprez  -  Filia Przystań Twórcza JCK


1. Wymagania podstawowe:
wykształcenie co najmniej średnie; 
dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;
umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność;
samodzielność  i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
praktyczna znajomość pakietu MS Office, sprawna obsługa komputera;
wysoka kultura osobista i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.  


2. Dodatkowym atutem będzie:
doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem usług;
doświadczenie w organizacji działań promocyjnych, edukacyjnych i usługowych;
doświadczenie w pracy z dziećmi;
umiejętność redagowania prostych pism;
kurs lub wykształcenie pedagogiczne;
gotowość podjęcia pracy od 1 maja 2022 r.


3. Oferujemy:
stabilną pracę na podstawie umowy o pracę;
przyjazną atmosferę pracy;
wsparcie merytoryczne na każdym etapie zatrudnienia;
niezbędne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie poszerzania kompetencji zawodowych; 
możliwość uczestnictwa w ważnych i ciekawych wydarzeniach artystycznych.


4. Zakres obowiązków będzie obejmował:
współpraca z zespołem przy realizacji działań programowych JCK według przedstawionych przez Kierownika filii planów, harmonogramów i programów;
pełnienie dyżurów (wg. grafiku) w sekretariacie JCK Przystań Twórcza (w tym: prowadzenie kasy, obsługa  połączeń telefonicznych, udzielanie informacji na temat działalności JCK, obsługa kasy fiskalnej, prowadzenie ewidencji korespondencji);
przyjmowanie zapisów i wpłat oraz sprzedaż biletów na wydarzenia i działania JCK  (w komputerowym systemie biletowym);
współpraca przy promocji działań JCK.


5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
praca w JCK Przystań Twórcza w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 74;
praca według grafiku 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy, w 6 miesięcznym okresie rozliczeniowym (incydentalnie także w soboty i niedziele);
stanowisko związane ze sporadyczną pracą w plenerze oraz w pozostałych filiach JCK;
stanowisko związane z pracą w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami działań programowych JCK;
stanowisko związane z pracą przy komputerze i rozmowami telefonicznymi.


6. Zgłoszenia i dalsza rekrutacja:
dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Praca JCK”  osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60 w godzinach 10.00 -18.00 w terminie  do dnia 19 kwietnia 2022 r.;
o zaproszeniu do rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 20 kwietnia w godzinach 14.00-15.00;
rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się 21 kwietnia br. w godzinach 10.00-15.00;
o wyniku rekrutacji zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie 21 kwietnia  br. do godziny 18.00. 


Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:


”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Jeleniogórskim Centrum Kultury filia Przystań Twórcza w Jeleniej Górze”.
„Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą”.
 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.
UWAGA!!! Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.


Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowe jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul.1 Maja 60. Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Laura Uglanica, tel. 75 64 78 884. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby rekrutacji pracowników. Dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia rekrutacji oraz do wygaśnięcia obowiązków przechowywania dokumentacji osobowej wynikających z odrębnych przepisów prawa. Powierzone nam przez Pana/Panią dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną oraz tym podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich, i że nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Jako administrator danych dokładamy starań, by zagwarantować bezpieczeństwo powierzonym nam danym osobowym. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że naruszamy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Spektakl PARADOX Teatru Maska | 15-16.01.2022
W styczniu 2022 roku w Sali Nova JCK w Jeleniej Górze odbędzie się pokaz spektaklu „Paradox”, do którego inspiracją były słynne książki Joseph ’a Hellera – „Paragraf 22” i „Closing Time”. Autorem tekstu, reżyserii i scenografii jest Krzysztof Pulkowski. W roli głównej występuje Krzysztof Rogacewicz.
DKF Klaps w LUTYM! | repertuar