FERIE ZE SZTUKĄ 2022 w Jeleniogórskim Centrum Kultury | 31.01. - 11.02.2022

FERIE ZE SZTUKĄ 2022 w Jeleniogórskim Centrum Kultury
31 stycznia - 11 lutego

Ogłaszamy zapisy na zorganizowany wypoczynek podczas ferii zimowych dla dzieci z Jeleniej Góry w wieku 6-10 lat. Zapisy rozpoczynamy 14 grudnia 2021, od godziny 10.00.

W tym roku odbywają się wyłącznie przez internetowy system zapisów na stronie jck.systemzajeciowy.pl.

UWAGA! W tym roku nie obowiązują zapisy telefoniczne i bezpośrednio w sekretariatach JCK.

W związku z połączeniem instytucji kultury, od 2022 roku mają Państwo możliwość wyboru jednej z naszych trzech lokalizacji:

  • Jeleniogórskie Centrum Kultury RELAX, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra (Centrum)
  • Jeleniogórskie Centrum Kultury MUFLON, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra (Sobieszów)
  • Jeleniogórskie Centrum Kultury PRZYSTAŃ TWÓRCZA, ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra (Cieplice)

Na naszych stronach internetowych (jck.plmuflon.sobieszow.plprzystantworcza.pl) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące procedury zapisu oraz programów warsztatów. 

Cena za tydzień pobytu dziecka wynosi 210.00 zł. Dla dzieci legitymujących się Jeleniogórską Kartą Dużej Rodziny tygodniowy pobyt wynosi 150.00 zł. Rabatu związanego z JKDR udzielamy wyłącznie po okazaniu dokumentu w sekretariacie Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60 oraz w sekretariatach filii: JCK Muflon ul. Cieplicka 172, JCK Przystań Twórcza ul. Cieplicka 74.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Uczestnicy mają zapewniony poczęstunek, obiad, materiały plastyczne, bilety wstępu, koszty przejazdów, zajęcia ze specjalistami, opiekę doświadczonych pracowników.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się, wydrukownie i podpisanie regulaminu dostępnego: TUTAJ oraz oświadczenia o stanie zdrowia dostępnego: TUTAJ
ponadto prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej (po udanej i opłaconej rejestracji w systemie) dostępnej: TUTAJ


REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ZE SZTUKĄ 2022
W JELENIOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY


Organizatorem Ferii Zimowych ze Sztuką 2022 jest Jeleniogórskie Centrum Kultury (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 60.
Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć uczestnikom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne i kreatywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. Program może ulec zmianie w przypadku opublikowania nowych wytycznych GIZ, MEN oraz MZ. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z organizacji wypoczynku w przypadku obostrzeń uniemożliwiających realizację zadania.


I. TERMINY FERII ZIMOWYCH ZE SZTUKĄ 2022

1. Każdy turnus trwa jeden tydzień, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
31.01-4.02.2022 – I turnus
7.02-11.02.2022 – II turnus
2. Ferie Zimowe ze Sztuką 2022 prowadzone są w trzech filiach Organizatora: JCK RELAX przy ul. 1 Maja 60, JCK MUFLON przy ul. Cieplickiej 172 oraz JCK PRZYSTAŃ TWÓRCZA przy ul. Cieplickiej 74.


II. UCZESTNICY, ZAPISY

1. Ferie Zimowe ze Sztuką 2022 skierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat z terenu Jeleniej Góry.
2. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie przez aplikację System Zajęciowy JCK pod adresem jck.systemzajeciowy.pl. Nie ma możliwości zapisów telefonicznych, ani w sekretariatach Organizatora.
 

III. OPŁATY

1. Opłata za udział w Feriach Zimowych ze Sztuką wynosi 210 zł/tydzień na osobę.
2. Opłata za udział dla dzieci posiadających Jeleniogórską Kartę Dużej Rodziny wynosi 150 zł/tydzień na osobę. Warunkiem udzielenia zniżki jest okazanie karty wraz z dokumentem tożsamości dziecka w sekretariacie Organizatora, po uprzednim zapisaniu dziecka przez aplikację System Zajęciowy. Na podstawie okazanej karty, zostanie naniesiona zniżka w Systemie Zajęciowym.
3. Opłaty za zajęcia należy dokonać przez aplikację System Zajęciowy lub w sekretariatach Organizatora (JCK RELAX ul. 1 Maja 60, JCK MUFLON ul. Cieplicka 172, JCK PRZYSTAŃ TWÓRCZA ul. Cieplicka 74), w terminie do 3 dni od dnia zapisania dziecka na zajęcia. W przypadku niedokonania opłaty, dziecko zostanie skreślone z listy uczestników.
4. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązuje się do wypełnienia i dostarczenia do Organizatora w pierwszym dniu zajęć, wymaganych dokumentów, tj. karty uczestnictwa w Feriach Zimowych ze Sztuką 2022, Regulaminu Ferii Zimowych ze Sztuką 2022 oraz oświadczenia o zapoznaniu się ze SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I POBYTU DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH W JELENIOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.
5. Wymienione wyżej dokumenty można pobrać ze strony internetowej Organizatora.
6. Rodzic/opiekun dziecka ma prawo do zgłoszenia rezygnacji z udziału w zajęciach warsztatowych najpóźniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
7. Zwrot wpłaty za zajęcia następuje w wysokości:
- 80% kwoty wpłaty – przy zgłoszeniu rezygnacji do 7 dni przed terminem turnusu
- 30% kwoty wpłaty – przy zgłoszeniu rezygnacji poniżej 7 dni przed terminem turnusu.
8. Zwrot opłaty odbywa się przez aplikację System Zajęciowy JCK.
9. W przypadku zmiany przepisów lub zaostrzenia rygorów sanitarnych i konieczności przerwania Ferii Zimowych ze Sztuką 2022, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w kwocie proporcjonalnej do uczestnictwa w ciągu 7 dni roboczych.


IV. ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM:


1. Opiekę w godz. 8.00-16.00.
2. Gorący posiłek, tj. dwudaniowy obiad oraz napoje (woda, herbata).
3. Materiały do realizacji zajęć.
4. Przejazdy oraz bilety wstępu, udział we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas warsztatów.


V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik ma obowiązek:
1. Stosować się do poleceń instruktorów prowadzących zajęcia.
2. Posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną lub inny dokument uprawniający do zniżek w transporcie publicznym.
3. Brać czynny udział w realizacji programu warsztatów.
4. Szanować mienie i wszelkie pomoce dydaktyczne – za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
5. Przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAJĘĆ I POBYTU DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH W JELENIOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.


VI. PRAWA UCZESTNIKA


Uczestnik ma prawo:
1. Korzystać z materiałów oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Jeleniogórskiego Centrum Kultury na równych zasadach zgodnie z zaleceniami instruktorów.
2. Brać udział we wszystkich zajęciach warsztatowych.
3. Korzystać z opieki instruktorów.
4. Zgłaszać do instruktora prowadzącego zajęcia wszelkie potrzeby oraz niepokojące zdarzenia.
5. W razie konieczności kontaktować się z rodzicami lub opiekunami.


VII. UCZESTNIKOWI ZAJĘĆ ZABRANIA SIĘ:

1. Samodzielnego opuszczania placówki oraz wyznaczonych przez instruktorów miejsc zajęć.
2. Stosowania przemocy wobec innych uczestników zajęć.
3. Używania słów wulgarnych i ubliżających innym uczestnikom zajęć oraz instruktorom.
4. Zachowań niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu i zdrowiu własnemu, innych uczestników zajęć oraz instruktorom.


VIII. ODBIERANIE I POWRÓT DZIECI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAGUBIONE RZECZY

1. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
2. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani napisać
oświadczenie.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
4. Zachęcamy do tego, aby dzieci nie przynosiły na warsztaty cennych urządzeń m.in. telefonów komórkowych, konsol, tabletów.


IX. SZCZEGÓLNE PROCEDURY ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

1. W związku ze szczególnymi obostrzeniami sanitarnymi, każdemu uczestnikowi Ferii Zimowych ze Sztuką 2022, w chwili przybycia na zajęcia, wykonuje się codzienny pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.
2. W sytuacji, gdy temperatura ciała jest wyższa niż 37 stopni, dziecko nie może wziąć udziału w zajęciach, a rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka.
3. Do momentu przybycia rodzica/opiekuna prawnego, dziecko odizolowane zostanie w osobnej sali.
 

Wakacje ze Sztuką - Warsztaty  Artystyczne dla dzieci | 27.06 - 26.08.22
Ogłaszamy zapisy na zorganizowany wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci w wieku 6- 10 lat. Zapisy te rozpoczynamy  od dnia 09 maja 2022, od godziny 10.00. Zapisy będą się odbywały poprzez  internetowy system zapisów Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Na naszej stronie internetowej odnajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące procedury zapisu. UWAGA!  W tym roku nie obowiązują zapisy telefoniczne i bezpośrednio  w sekretariacie JCK.
LIGA ROCKA | 18.03.2022 | Sala NOVA
LIGA ROCKA | 18.03.2022 | Sala NOVA