„Partnerzy z kulturą II”

Nazwa programu: „Edukacja transgraniczna”
Beneficjent wiodący: Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra www.jck.pl
Partner projektu: Steinhaus e.V. Bautzen, Steinstrasse 37, 02625 Bautzen, www.steinhaus-bautzen.de

Opis projektu:
Dwuletni projekt zakłada intensywną współpracę partnerów w ramach której, planuje się szereg działań. Innowacyjnym rozwiązaniem jest ścisłe powiązanie większości działań w swoistą sieć współpracy w obszarze czterech zadań.
MUZYKA - zadanie przewiduje szeroko zakrojoną współpracę środowisk muzycznych w ramach czterech działań. „Powiew Młodego Jazzu” obejmuje polsko niemiecki konkurs i warsztaty jazzowe dla dzieci realizowane po obu stronach granicy. „Muzyka sceniczna” to siedmiodniowe warsztaty dla młodzieży podczas których polscy i niemieccy młodzi muzycy uczyć się będą wspólnie roli muzyki ilustracyjnej. „Sesja” to koncerty młodych zespołów muzycznych z Polski i Niemiec połączone z warsztatami z realizacji nagrań a „Bar camp” to weekendowe spotkania szeroko  rozumianej branży muzycznej z regionu, służące nawiązywaniu sieci wzajemnych kontaktów.
TANIEC - przewiduje realizację czterech działań adresowanych do różnych grup odbiorców. „Do Tanga Trzeba Dwojga” to cykl weekendowych warsztatów i pokazów tanecznych dla dorosłych miłośników tanga. „Open Up 1 & 2” to weekendowe spotkania młodych tancerzy podczas których stworzą wspólny zespół taneczny i wypracują wspólny program artystyczny na dany rok.„Prezentacje 1 & 2” obejmujące trzy pokazy taneczne po obu stronach granicy będące rezultatem dwóch poprzednich działań.
ANIMACJA KULTURALNA – obejmuje dwa działania. „Skok w blok” to spektakularna akcja działań teatralnych i cyrkowych w plenerze osiedli miejskich, adresowana do całych rodzin. „Tu żyjemy” – to cykl polsko-niemieckich warsztatów ekologicznych wykorzystujących sztukę do propagowania wartości ekologicznych.


Cele projektu:
Cel ogólny projektu: Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia publicznego na rzecz rozwoju pogranicza

Cele szczegółowe projektu:
1. Lepsze poznanie kultury kraju partnera poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych z udziałem artystów z kraju sąsiada.
2. Promocja idei, zasad i wartości UE poprzez organizację warsztatów i imprez artystycznych umożliwiających
bezpośrednią współpracę uczestników z Polski i Niemiec.
3 Przezwyciężenie strukturalnego upośledzenia terenów wiejskich dzięki strategiom aktywizującym i tworzeniu sieci w obszarach muzyki, tańca i edukacji kulturalnej

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.05.2021
Wartość projektu:
Suma wydatków kwalifikowalnych:
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 85 %
628 448,11 EUR z EFFR
Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020: www.plsn.eu

Projekt „Partnerzy z kulturą II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INRTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz środków Miasta Jelenia Góra. 

„Tango, tango, tango…”
Projekt "Tango, tango, tango..." to cykl sześciu dwudniowych tanecznych spotkań warsztatowych tanga argentyńskiego w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów, uczestnicy z Polski i Czech będą doskonalić umiejętności taneczne. W ramach jednego weekendu będzie przeprowadzonych 15h pracy warsztatowej (9h w sobotę i 6h w niedzielę).
"Rzemiosła ducha gór"
W ramach projektu odbędzie się kilka warsztatów, prelekcji i prezentacji ukierunkowanych na karkonoską kuchnię i rzemiosła, konkurs dla dzieci i trzydniowy jarmark świąteczny na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, który ukierunkowany będzie na prezentację lokalnej gastronomii, rzemiosł i muzyki z obu stron granicy. We wszystkich działaniach udział wezmą ludzie z Polski i Czech.