ogłoszenie
0000-00-00

Dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 60
Ogłasza nabór na wolne stanowisko


1. Stanowisko i wymiar zatrudnienia:
Księgowa/Księgowy – 0,5 etatu
2. Komórka organizacyjna: Zespół Finansowo-Księgowy

I. Wymogi dotyczące stanowiska

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o prawach autorskich
4. Mile widziana znajomość obsługi programu Xpertis firmy Macrologic
5. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego
6. Doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych przez Unie Europejską
7. Dobra znajomość komputera, w szczególności standardowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej,
8. Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność
9. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
10. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Szczegółowy zakres czynności pracownika:

1. Prowadzi:
- ewidencję księgową oraz kartoteki analityczne i syntetyczne środków trwałych
- księgi inwentarzowe,
- szczegółowe, indywidualne karty obiektów inwentaryzacyjnych,
- wystawia dokumenty związane ze środkami trwałymi (OT, PT. LT), opracowuje stosowne do nich protokoły oraz oblicza wartość księgową poszczególnych środków trwałych,
- prowadzi ewidencję pozostałych środków trwałych, opracowuje protokoły zużycia i likwidacji oraz przygotowuje przedpole inwentaryzacji,
- rozlicza inwentaryzację i sporządza zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
- sporządza zestawienia obrotów i sald w zależności od potrzeb
- sporządza na bieżąco druki Rp-7.
2. Rozlicza umowy-zlecenia i umowy o dzieło oraz prowadzi kartoteki analityczne i syntetyczne umów cywilno-prawnych.
3. W zależności od potrzeb wykonuje inne polecenia przełożonego wynikające z toku funkcjonowania placówki.

III. Zakres odpowiedzialności obejmuje:

1. Pełne, rzetelne i kompleksowe wykonywanie zadań objętych zakresem czynności.
2. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, urządzenia i meble
3. Terminową, legalną, gospodarną i celową realizację zadań merytorycznych i ich rozliczeń finansowych.
4. Znajomość i przestrzeganie przepisów ppoż, bhp i innych przepisów porządkowych.
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rozliczeń zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów JCK.
6. Ochronę danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych.
7. Zachowanie w tajemnicy uzyskanych informacji o danych osobowych również po ustaniu zatrudnienia.
8. Przestrzeganie terminów realizacji zadań i wymogów prawnych związanych z ich wykonywaniem.
9. Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie wszelkich informacji dotyczących działalności.

IV. Dokumenty aplikacyjne
1. CV powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz., 926 z późn. Zm.)
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopię dokumentu tożsamości
4. kopie świadectw pracy i dyplomów potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały do wglądu)

V. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „księgowa” na adres Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra w terminie do 20.09.2017 r.
VI. Kandydaci spełniający wymogi niniejszej oferty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 21.09.2017 r.
VII. Jeleniogórskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
VIII. Oferty nie zakwalifikowane będą do odbioru w sekretariacie JCK do dnia 29.09.2017 r., Nieodebrane po tym terminie będą komisyjnie zniszczone.
IX. Oferty które wpłyną do JCK po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Strona główna Firma Kontakt z nami

Design i wykonanie: Imagine Digital Arts - projektowanie stron - 2009